Pirkimo – pardavimo taisyklės


Elektroninės parduotuvės asteri.lt taisyklės

Prašome atidžiai perskaityti šias taisykles, prieš pradedant naudotis svetaine bei perkant prekes ar paslaugas.


1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau “Taisyklės”) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ar paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ar paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su prekių ar paslaugų pirkimu – pardavimu asteri.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.4. Pirkėjui elektroninėje parduotuvėje, susipažinus su pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsigijus bilietą į mokymus, t.y. įvykdžius visus užsakymo žingsnius ir atlikus apmokėjimą, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakant prekes ar paslaugas elektroninėje parduotuvėje asteri.lt, Pirkėjas privalo pateikti visus užsakymo formoje prašomus duomenis.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini užsakymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

2.5. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia asteri.lt teisę siųsti jam informacinius pranešimus bei komercinius pasiūlymus.

2.6. Pirkėjas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Pardavėją el. paštu info@asteri.lt arba atsisakydamas naujienlaiškio jame pateikta forma.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ar paslaugas Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja užsakymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją, reikalingą užsakymo atlikimui. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia užsakymo formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje asteri.lt sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės asteri.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ar paslaugas užsakymo formoje nurodytu pristatymo būdu.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.6. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės ar paslaugos, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

4.7. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.8. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi asteri.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Autorių teisės.

5.1. Visos teises yra saugomos visose šalyse. Elektroninėje parduotuvėje įsigytų elektroninių knygų, mokymų ar seminarų platinimas, prisijungimo duomenų atskleidimas, mokymų ar seminarų medžiagos platinimas, struktūros atkartojimas, skelbimas viešai ar kitoks kopijavimas yra draudžiamas ir tokie veiksmai laikomi intelektinės nuosavybės vagyste. Taip pat viso interneto svetainės www.asteri.lt turinio ar jos dalies publikavimas, atgaminimas, perleidimas ar saugojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai savininkas, autorių teisių ar kitų nematerialinių teisių turėtojas suteikia leidimą tokiam veiksmui. Draudimas netaikomas saugojimui kompiuteryje ar spausdinimui, jei tai daroma išskirtinai tik asmeniniam naudojimui.

5.2. Interneto svetainės ar elektroninių leidinių, mokymų ar seminarų turinys gali būti cituojamas, laikantis galiojančių autorių teises reglamentuojančių įstatymų. Kai turinys cituojamas, privalo būti nurodomas šaltinis. Interneto svetainėje esantys straipsniai, prekių ženklai bei logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.

6. Prekių ar paslaugų kainos ir apmokėjimo tvarka

6.1. Užsakymai priimami tik naudojantis elektronine parduotuve asteri.lt.

6.2. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant mokesčius. MB Asteri yra ne PVM mokėtoja, todėl prekių ar paslaugų kainos yra be PVM.

6.3. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už prekę ar paslaugą jos užsakymo metu. Paslaugų atlikimas pradedamas tik gavus apmokėjimą.

6.4. Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, iškart po mokėjimo atlikimo Pirkėjas nurodytu elektroniniu paštu gauna prekės ar paslaugos užsakymo patvirtinimą ir pradedamas užsakymo vykdymas.

6.5. Pirkėjas atsiskaito už prekes ar paslaugas šiuo būdu:

6.5.1. Banko pavedimu užsakymo pateikimo metu.

6.5.2. Debetine ar kreditine banko kortele užsakymo pateikimo metu.

7. Prekių ar paslaugų pristatymas

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes ar paslaugas, įsipareigoja nurodyti teisingus užsakymo formoje prašomus kontaktinius duomenis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ar paslaugas konkrečios prekės ar paslaugos aprašyme nurodytu pristatymo terminu ir būdu.

7.3. Prekes ar paslaugas pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

7.4. Prisijungimo duomenys prie elektroninėje parduotuvėje įsigytų skaitmeninių mokymų ar seminarų išsiunčiami užsakymo metu nurodytu elektroniniu paštu per 1 d.d. nuo apmokėjimo gavimo.                 

7.5. Elektroninėje parduotuvėje įsigyti elektroniniai leidiniai išsiunčiami užsakymo metu nurodytu elektroniniu paštu per 1 d.d. nuo apmokėjimo gavimo.

7.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių ar paslaugų pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės ar paslaugos Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.7. Pirkėjui užsakant konsultacijos ar individualių mokymų paslaugą, Pirkėjas įsipareigoja atvykti į iš anksto sutartą su Pardavėju vietą sutarta data ir laiku. Jeigu konsultacija ar individualūs mokymai numatyti internetu – Pirkėjas įsipareigoja prisijungti laiku. Pirkėjui neatvykus / neprisijungus arba vėluojant daugiau nei 15 (penkiolika) minučių ir nepranešus apie tai bent 3 (trys) darbo valandos iki numatyto konsultacijos ar individualių mokymų laiko, laikoma, kad Paslauga buvo atlikta ir mokėjimas už Paslaugą nėra grąžinamas.

7.8. Pirkėjui įsigijus bilietą į mokymus, tačiau į juos neatvykus, laikoma, kad Paslauga buvo atlikta ir mokėjimas už Paslaugą nėra grąžinamas.

8. Pinigų grąžinimas ir sutarties nutraukimas

8.1. Pinigų grąžinimas už įsigytas, tačiau nepatikusias arba lūkesčių nepatenkinusias Paslaugas, nevykdomas, remiantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalies 1 ir 13 punktais. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį. Tai reiškia, kad pateikus užsakymo metu užsakytas Paslaugas nurodytu el. paštu, įvykdžius užsakytus mokymus ar konsultaciją, yra laikoma, kad Paslauga pilnai suteikta ir pinigų grąžinimas nėra galimas.

8.2 Pardavėjui atšaukus paslaugų teikimą ir/ar iš esmės pakeitus jų teikimo sąlygas Pardavėjas įsipareigoja atlikti pinigų grąžinimą į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo įvykdytas mokėjimas, per 5 darbo dienas. Išimtis – force majeure situacija.

8.3. Dovanų kuponas (toliau – Kuponas) galioja 12 mėnesių nuo jo įsigijimo dienos, nebent jame nurodyta kitaip. Kupono galiojimo terminas nurodytas ant Kupono, nepanaudota jo vertės dalis nėra grąžinama. Vienu Kuponu mokėti galima tik vieną kartą, po to jis anuliuojamas. Atsižvelgiant į tai, pirkdamas Kuponą, Pirkėjas sutinka su jame nurodytomis sąlygomis, jog Kuponas yra negrąžinamas, taip pat ir su nurodytu jo galiojimo terminu, todėl Kupono turėtojui praleidus jame nurodytą terminą, Pardavėjo prievolė pasibaigia. Tokiu atveju Pardavėjas gali (bet neprivalo) pratęsti galiojimo terminą tik geranoriškai susitarus. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, jog susipažino ir sutinka su jo įsigijimo ir naudojimo taisyklėmis. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Kupono naudojimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje asteri.lt. Pirkėjui taikomos Dovanų kupono įsigijimo metu galiojusios taisyklės. Dovanų kuponas negali būti grąžinamas, pratęsiamas, keičiamas į naują (pametus ar kitaip praradus) ar keičiamas į grynuosius pinigus, išskyrus Pirkėjo teisę atsisakyti nuotoliniu būdu įsigyto Dovanų kupono (t.y. Dovanų kupono pirkimo sutarties) per 14 dienų nuo jo įsigijimo dienos, jei paslauga per tą laiką nėra suteikta. Dovanų kuponu negali būti apmokamas joks kitas dovanų kuponas.

8.4. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigijus bilietą į gyvai organizuojamus mokymus, jų atsisakyti galima per 14 dienų nuo jų įsigijimo dienos, tačiau likus ne mažiau nei 1 (vienai) kalendorinei savaitei iki mokymų datos (ar mokymų ciklo pradžios datos).

8.5. Nepraėjus nuo mokymų bilieto įsigijimo 14 dienų ir iki mokymų datos (ar mokymų ciklo pradžios datos) likus daugiau nei 1 (vienai) kalendorinei savaitei – galimas pinigų grąžinimas, pinigų perkėlimas kitiems MB Asteri organizuojamiems mokymams arba rezervacijos perkėlimas kitai tų pačių mokymų datai.

8.6. Norint atsisakyti įsigyto bilieto į mokymus, iki kurių datos lik 1 (viena) kalendorinė savaitė ar mažiau – pinigai negrąžinami, tačiau abiejų Šalių sutarimu galimas rezervacijos perkėlimas kitai tų pačių mokymų datai (jeigu tokia yra) ar mokymų video įrašo pateikimas (jeigu toks bus įrašomas).

8.7. Jeigu įsigyti mokymai yra atšaukiami dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjui yra grąžinami už mokymus sumokėti pinigai arba pasiūlomas pinigų perkėlimas kitiems Pardavėjo organizuojamiems mokymams, arba rezervazijos perkėlimas kitai tų pačių mokymų datai. MB Asteri įsipareigoja informuoti Pirkėją apie mokymų atšaukimą kaip įmanoma anksčiau. 

8.8. Pirkėjas, norėdamas atsisakyti įsigyto bilieto į mokymus, tai gali padaryti kreipdamasis tiesiogiai į Pardavėją elektroniniu paštu: info@asteri.lt . 


9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už paslaugų užsakymo ar registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia užsakymo formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.3. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10. Rinkodara ir informacija.

10.1. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje asteri.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento

10.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytais kontaktais.

10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į šlamšto (SPAM) katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

10.6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

11. Baigiamosios nuostatos.

11.1. Šios prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top